ISENGESHO: KRISTU MWAMI WACU

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

KRISTU MWAMI WACU ingoma yawe yogere hose, tuguhaye ikaze mu mitima yacu. Urakaza neza iwacu i Rwanda aho wahawe icyicaro hamwe n’umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ngwino uganze mu mitima y’abarutuye utange ituze n’umutekano kubarutuye urandure imbuto mbi y’amacakubiri, utubibemo imbuto nziza y’urukundo yayindi ibibwa mu mahoro. Uhafate intebe y’icyubahiro, utegeke isi yose maze urukundo rusendere. Mwami w’abami ingoma yawe izahore yibukwa kubwiyo mbuto y’urukundo tunyotewe twese duhe kwibohorana urukundo ingoma yawe izahore yibukwa uko ibihe bisimburana iteka ryose .Amina.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *