RDC/ AFERWAR – DUTERIMBERE UMUSONGA W’IMPUNZI ZO MURI RDC WAMUBUJIJE GUSINZIRA

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Umunyarwanda yarihoreye nuko aca umugani agira ati :
<< INKWARE Y’INYABUGINGO ITORERA MU ISHYAMBA RY’UWAYIHIGAGA. >>
Nk’uko twese tuziko umugani ugana akariho , muri AFERWAR DUTERIMBERE twongeye kwakira imfashanyo y’imiti iturutse k’umugiraneza , umunyarwanda nkatwe wibereye ibwotamasimbi, umwe muri bakeya bamaze kwiyumvisha ko umusonga w’undi burya hari ubwo utuma utagoheka , ukabura ubusinzira , ukabura amahoro ukiyumvamo ko hari icyo ukwiye gukora , nubwo bwo bwose tumaze kumenyera imvugo ngo << umusonga w’undi ntukubuza gusinzira >>. ( Aha ndashaka kuvugako uyu mugiraneza ari muri bamwe mubanyarwanda bibereyeho neza iyo hakurya y’amazi, bamaze kumva ko ubuzima impunzi z’abanyarwanda barimo muri iyi Repuburika iharanira demokarasi ya CONGO RDC ari ubuzima bubabaje cyane , bityo bakaba biyumvamo ko hari icyo bazifashisha mugihe cyose byabashobokera.

aferwar2

Uyu rero ntiyiriwe azuyaza gira ibindi ategereza ,yikoze kumufuka afashisha Aferwar icyo yari ashoboye kwigezaho.

Uriya mugani nabaciriye w’INKWARE Y’INYABUGINGO ,ugana akariho nyine kuko urebye ukuntu impunzi z’Abanyarwanda uyu munsi zibayeho zikikijwe n’umwanzi , imfashanyo itugezeho ni nk’uko inkware iba irimo gutotera mu ishyamba ry’uwayihigaga .

Uyu Mubyeyi uhekeye u Rwanda ( Dore ko ari n’umutegarugori ukiri na mutoya ) , muri Aferwar ntakindi twamubwira uretse kumushimira byimazeyo tumubwira tuti :
Icyibo cyuzuye, gisendereye ,gicugushije watugereyemo , lmana izakugereremo incuro ndwi karindwi ka mirongo irindwi.
Uzahahire iburyo n’ibumoso , mu inzu yawe ntihakazabure ikiramira abashonji kandi Uzagire umugisha murubyoro rwawe no mumatungo yawe.

Sinarangiza iyi nkuru ntashishikarije abandi banyarwanda bari hanze y’u Rwanda na RDC gukomeza kutuzirikana, niyo wenda byaba mumasengesho nubwo bwose Roho Nziza itura mumubiri Mwiza, kgo icyago cy’intambara cyateye akarere k’ibiyaga bigari gikomeje guhekura ababyeyi, lmana ikidukize.
Muri iy’iminsi , (umenya mubikurikiranira hafi) ba Rukarabankaba baduhigira hasi kubura hejuru kuva kera , ubu bakajije umurego.Basigaye bitwikira imitwe y’abarwanyi b’aba Mai Mai NDC/R Nduma y’uwitwa GUIDO. Barabica bigacika , bariho barararika imirara.

Sinarangiza kdi ntashimiye abavandimwe bo muri SOS réfugiés n’abavandimwe baduhoza kumutima b’ i OHIO ( USA) n’ahandi nko muri Australie .
Muri Aferwar turabatashya kdi turazirikana ineza mutahwemye kutugaragariza.
Murakoze murakarama , muragahorana ibiganza bigaba ineza.

UWASIZE Marie Jeanne
Journaliste AFERWAR – DUTERIMBERE.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *