UBUTUMWA BW’UMUYOBOZI W’ISHYIRAHAMWE AFERWAR-DUTERIMBERE KU MUNSI WAHARIWE ABABYEYI.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Kuri uyu munsi wahariwe ababyeyi b’abagore (14/05/2017) ku isi yose, ishyirahamwe AFERWAR-DUTERIMBERE mu ijwi ry’umuyobozi waryo MUKARUGOMWA Thacienne, rirabagezaho ubutumwa bukurikira:

Babyeyi mwabyaye mwebwe mwese mwashyize ingobyi i mugongo, mukishimira hamwe n’imiryango yanyu ko ibibondo bikinira kubibero byanyu, mugire AMAHORO mu miryango yanyu, n’inshuti n’abavandimwe, AMAHORO masa.

Ndavuze nti mugire Amahoro kuko ari ikintu cy’agaciro kanini dukwiye kwifurizanya buri gihe. Amahoro yabaye ingume ku isi yose by’umwihariko mukarere dutuyemo k’IBIYAGA BIGARI. Amahoro turayashonje, turayashaka. Muzi mwese ko intambara aritwe igiraho ingaruka zikomeye banyiri kuzishoza bigaramiye. Nyamara hari ubwo twahosha izo ntambara biturutse ku imbaraga zacu aba Mamans, Ababyeyi ba Nyaguheka.

Niba abo twibyariye ari bagashoza ntambara (abana bacu), niba abo twashakanye nabo ari bagashoza ntambara (abagabo bacu), murabona intambara zikomeje kuba agaterera nzamba twebwe aba Mamans tutaba dufite uburangare bukomeye? Igihe cyose tuzaba tudashobora kubatura aba bantu bacu mububata bwokuba abanyentambara gusa, tuzaba twaratakaje igice kinini cy’imbaraga n’ububasha twifitemo.

Mucyo duhaguruke abo twibyariye tukabirerera tubahanure tubagire inama tubangishe intambara n’abazibashoramo. Abo twashakanye nabo baradukunda, baratwubaha kandi iteka bumvira inama tubagira, mureke tuganire nabo iby’izo ntambara tuzibangishe basigeho gukomeza kuzitegura n’izo batangije bazihagarike.

Ariko koko niba dupangana n’aba bantu bacu (abana n’abagabo bacu) iby’imishinga no kwiteza imbere bigakunda tugashora imari tukunguka kakahava, niki cyatuma rwose tutapangana nabo ibyo kurangiza intambara ngo bishoboke? Ba Mamans babyeyi mureke tugerageze duhe agaciro imbaraga n’ububasha twifitemo nk’ ababyayi bagahekera akarere kacu n’ isi yose maze duhangane, ducubye ndetse turandure burundu “UBUGASHOZANTAMBARA” mubacu (abana n’abagabo bacu).

Ngaho injijuke, intiti z’aba Mamans bo mukarere k’ibiyaga bigari mufate iyambere mushyireho ishyirahamwe cg urugaga rugamije kwegeranya cg gukusanyiriza hamwe inama (conseils) zafasha abandi ba Mamans kwitabira uwo mugambi. Harushya intangiro ariko mureke dushirike ubute, tugerageze turebe ko twakwikiza iki cyorezo cy’intambara cyabaye akarande. Ntashira ararekwa tuzakomeza kwungurana ibitekerezo.

Mugire umunsi mukuru mwiza wahariwe aba Maman twese.

Abakiribato muri twe muragahorana ibyahi, murakabyara muheke.

MUKARUGOMWA Thacienne

Umuyobozi w’ishyirahamwe ry’abari n’abategarugori b’Impunzi z’Abanyarwanda (AFERWAR-DUTERIMBERE)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *