ABAGORE BATWITE BABA MUMASHYAMBA YA CONGO (RDC/DRC: MU MIMIBABARO N’INGORANE NYINSHI BABAMO, UBUZIMA BWABO BUBUNGWABUNGWA N’UBUBASHA BUDASANZWE)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Bavandimwe basomyi duhurira kuri uru rubuga rwarahiriye kubagezaho by’imvaho ubuzima bw’impunzi z’abanyarwanda by’umwihariko iz’abari n’abategarugori baba mu mashyamba ya Repuburika iharanira demokarasi ya CONGO, uyu munsi ndagirango mbagezeho ukuntu Abagore batwite babayeho nyuma yo gusesengura uburyo babaho mugihe cy’amezi icyenda yose batwite, ndetse n’ukuntu na nyuma yo kubyara impinja zabo ziba zimerewe. Basanze hari UBUBASHA BUDASANZWE BUBARINDA HAMWE N’IBIBONDO BYABO.

IMG-20150223-WA0000
Ababyeyi batwite mu mashyamba ya Congo

Kugirango iyi nkuru tuyitangire neza reka mbanze mbibutse ko muri iki gihe isi yose yitaye ku kubungabunga ubuzima bw’ umugore utwite n’umwana uri munda , kugeza aho bibujijwe ko umugore utwite yabyarira ahandi hatari kwa MUGANGA. Kubera ukuntu isi igenda ihindagurika (isaza) n’ubuzima bw’abantu bukaba bugenda butakaza ubudahangarwa, ababyeyi baba mu mashyamba ya CONGO bo bahebeye urwaje kuko ntibagira centres de santé zabakira igihe cyose bibaye ngombwa. Ntabwo ari uko Centres de santé z’akongomani zitabakira ahubwo ni uko iteka isasu ry’ababahiga riba rivuza ubuhuha , kenshi inzira zo kujyayo ziba atari nyabagerwa. Naho iyo umubyeyi ashoboye kugera ku ivuriro ry’abakongomani bamwakira neza bakamuvura ndetse bakamuha ubufasha bwose akeneye kugeza n’aho iyo aviriye mubitaro abo bavandimwe b’abakongomani bamuha icumbi kugirango abanze aruhuke neza mbere y’uko asubira aho yaturutse.

Aha rero mboneyeho umwanya wo kwamagana imvugo z’abanyapolitiki bo mu Rwanda baba badukina kumubyimba bavuga ibintu bitari byo ngo abakongomani nibo barimo kurwana n’impunzi z’abanyarwanda ngo bashaka kuzirukana kubutaka bwabo. Ibyo ni ugushinyagura kuko amoko yose y’abakongomani twabanye neza kuva kera kugeza ubu, Twarashyingiranye dufitanye nabo igihango gikomeye. Niba mbeshya muzabaze mu Rwanda abashinzwe kwakira impunzi zitahutse umubare w’abakazana b’abakongomani bamaze kwandika biyemeza gutahukana n’abagabo babo. Abakobwa bararongowe n’abasore b’abakongomani bo ntiwababara. Abaduteranya turabazi, iyo mitwe y’abarwanyi yashinzwe na FPR kugirango ntihazagire impunzi n’imwe irokoka. BARABESHYA ARIKO SIBO MANA.

Tugarutse rero kubuzima bw’abagore batwite n’abana bari mu mashyamba ya DRC/RDC, ibi bikurikira birakwereka kandi binakwemeze ko koko hari UBUBASHA bukomeye bubabungabungira ubuzima kuburyo budasanzwe ugereranije n’uko ingorane babamo ziba zingana.

abadamu_Batwite1
Abagore batwite mu mashyamba ya Congo

1. Nk’uko nabikomojeho haruguru mugihe cy’intambara ubuzima bw’abagore batwite n’impinja buba bugerwa kumashyi: – Tekereza umugore utwite yikoreye utwe twose arimwo guhunga amabombe n’amasasu bituragurikira hirya no hino! Ndabibabwiza ukuri uwo itavuyemo ayibyara igihe kitageze. Uwo bitabayeho akagira amahirwe uwo mwana akavukira igihe, umubyeyi ariruhutsa agahamyako ibibaye ari IGITANGAZA IMANA IKOZE. Ngaho ribagire nawe, wowe wize kandi uzi neza ko umubyeyi utwite agomba kurindwa guhangayika. Ababyeyi b’impunzi bo rero ubuzima bwabo bwose baba bahangayitse mugihe batwite bikaba ari akarusho.

– Muri icyo gihe cy’intambara reka rero umubyeyi inda imugwe nabi (Menace d’avortement) bake mu mpunzi bahuguriwe iby’ubuganga buri wese yasamye aye bariguhunga. Tekereza wowe ufite umutima utabara igihe uwo muganga azamugereraho kandi n’urusasu ruvuza ubuhuha. Umubyeyi n’umwana we iyo barokotse ibi bintu, bahamya ko bapfuye bakazuka bakaboneraho gusingiza IMANA bavuga ko YABAKOREYE IGITANGAZA.

– Reka rero na none umubyeyi afatirwe n’inda iyo mu ishyamba iyo bahungiye cga imufate ababateye bariho barasa nawe ari munzira ahunga! Ngaha rero aho za nyigisho AFERWAR-DUTERIMBERE iha ababyeyi mugihe cy’agahenge umumaro wazo ugaragarira : Ababyeyi bamuri hafi bahebera urwaje bakiyemeza kumugwa hejuru ariko ntibamusiga bafashijwe nabamwe mubagabo bamuterurira hirya mugahuru bakihisha umwanzi ubundi bakamuba iruhande bakamukorera ibyo bashoboye, ubundi bagategereza icyo lMANAyateguye. Haramuka umwe cga bapfa bombi lMANA yonyine niyo iba ibizi. (Icyakumvisha amasengesho avugirwa aho hantu !!..) lmpunzi yabaye muri aya mashyamba cga mukiyira nkuko dukunze kubivuga ndahamya ko niba itakiri muri aya mashyamba itabyibagiwe kuko uwabibonye ho wese ntajya apfa kubyibagirwa.( Mukiyira = lnzira ndende kuva mu Makambi kugera Brazzaville). Uyu mubyeyi n’umwana we iyo babirokotse nawe urabyumva ntakindi birata uretse IMANA RUGIRA IRENGERA ABATAGIRA KIRENGERA.

Reka noneho IMANA Nyirububasha kubw’lmpuhwe zayo z’IGISAGIRANE yitangire umugisha maze umubyeyi abyare :

•Tekereza ibyerekeranye n’isuku muri ako gahuru abyariyemo. Birashoboka ko n’amazi atari aho hafi niba anahari ni ay’imigezi itemba.

•Tekereza imbeho n’uruhinja ruvukiye hasi ku gakeka cga agashwangi k’agahema, nuko amasasu yakomeza kuvuga umubyeyi agakomeza yinjira mu ishyamba kure, ahunga naho umwana bamutwaye mu maboko.

•Tekereza uko umubyeyi ukimara kwibaruka yitabwaho mu mirire kugirango abashe gukira vuba, maze nawe uzirikane uyu nguyu uhise akomeza guhunga nta n’agakoma gashyushye ashyize munda !!! UMWANA NA NYINA IYO BAROKOTSE IBI BINTU lgihe cyose bahawe akanya ntabundi buhamya bwumvikana mukanwa kabo uretse kuvuga uku kuntu IMANA YABARINDIYE UBUZIMA.

2. Kuva ku isama kugeza umwana acutse mwese muzi indyo igenewe umwana na Nyina kugirango bagire ubuzima bwiza buzira indwara za hato na hato. Hano mu mashyamba twese ababyeyi ntitugira uko tubitondeka ngo tubyihaze kuko bidashoboka. Ducungana n’ibyo twahinze cga duhaha mu masoko mubushobozi nabwo bwa ntabwo tuba dufite. Iyo intambara zaturemeye hejuru rero, ibintu byose birahinduka ibyo twihingiye tukabita bikangirika ibindi bigasahurwa. Murabyumva namwe ko ibibazo bituruka ku mirire mibi bizahaza cyane abagore batwite n’abonsa kimwe n’abana.

3. Mugihe cy’agahenge turagerageza tubifashijwemo n’abavandimwe bacu b’abakongomani ntihagire umwana wacu ucikwa n’urukingo bityo bikadufasha gutunganya ubuzima bwiza bw’ibyo bibondo mubihe bizaza, ariko iyo intambara zadutse amayira arafungwa kugera ahafatirwa izo nkingo ntibibe bigishobotse. Abazizana nabo kubera ibibazo by’umutekano bagatinya kuzijyana iyo mu mashyamba. Ababyeyi n’abana barokotse izo ngorane z’imirire mibi kimwe n’abagize amahirwe mu gihe cy’intambara bagacengera bakabona izo nkingo (vaccins) iteka bahora babisingiriza lMANA ko YABATUNGISHIJE UBUNTU BWAYO IKANABARINDIRA UBUZIMA MUBIKOMEYE BITANDUKANYE.

IMG-20150223-WA0012

 Mugihe cy'agahenge turagerageza tubifashijwemo n'abavandimwe bacu b'abakongomani ntihagire umwana wacu ucikwa n'urukingo
Mugihe cy’agahenge turagerageza tubifashijwemo n’abavandimwe bacu b’abakongomani ntihagire umwana wacu ucikwa n’urukingo

Nguko rero bavandimwe basomyi b’urubuga rwacu, uko UBU BASHA BUDASANZWE BUBUNGABUNGA UBUZIMA BW’ABANA NA BANYINA muri aya mashyamba ya RDC/DRC. Iyo mwumva rero ngo iyo mu mashyamba barasenga cyane, burya ntibiva kubusa. lzi ni zimwe mu ngero nkeya muri nyinshi dushobora kubaha. Nk’uko mu kinyarwanda bavugako ” IJORO RIBARA UWARIRAYE “, ababaye muri ubu buzima mukaba uyumunsi mutakiburimo, mwaragize amahirwe yo guhungira ahandi , ibi mvuze bigukore ahantu wibuke , ufate ikaramu wandike ayamateka wenda yagira icyo yigisha iyi isi maze bagashoza ntambara bakunamura icumu. Murakoze muragahorana IMANA yo Murengezi w’IMBABARE N’INDUSHYI.

6

UWASIZE M.Jeanne DUTERIMBERE – Média

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *