UBUTUMWA BW’UMUYOBOZI W’ISHYIRAHAMWE RY’ABATEGARUGORI N’ABARI B’IMPUNZI (AFERWAR – DUTERIMBERE)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Banyarwandakazi, Bari, Bategarugori b’impunzi twibumbiye mu ishyirahamwe ryacu Aferwar – Duterimbere, namwe mwese mudukunda kandi mudutera inkunga mu buryo bwose, ndabaramukije mu indamutso ya kivandimwe; nimugire amahoro y’lMANA n’umutekano utangwa nayo.

Bavandimwe muri iyi minsi yavuba mwumvise mubitangaza makuru binyuranye ko umwanzi waduhejeje ishyanga yatugabyeho igitero gikomeye cyo GUCAMO IBICE impunzi ziri mu mashyamba ya KONGO. Ibi byabaye uwari uwungirije ubuyobozi bw’urugaga ahagaritswe byagateganyo ngo hagenzurwe neza ibintu bavugaga ko adatunganya nkuko urugaga rubisaba. Aho gutegereza ngo ipererezarikorwe hafatwe umwanzuro, yarigumuye agumukana n’abandi bacunguzi bitandukanya n’urugaga. Uyu ni Col Wilson Irategeka wafatanyije n’abo bigumuranye bashinga Inama y’igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu Rwanda (CNRD-Ubwiyunge). Ubuyobozi bw’urugaga ntibwahwemye gusobanura ko iri gumuka ritari ngombwa aho bigaragara ko abigumuye bitwaje ibibazo by’uturere bimwe byadusenyeye mu Rwanda mu myaka ya 1993-4.  Iki gitero cy’amacakubiri tuzagitsinda kuko impunzi z’abanyarwanda zimaze kumenya amayeri y’umwanzi. Nta shiti ko abashaka gucamo kabili FDLR bazatsindwa ruhenu kuko ni ntambara z’amasasu zabaye imfabusa, umwanzi ntiyashoboye kugera ku mugambi we wakirimbuzi wo kurangizaho impunzi z’abanyarwanda zahungiye muri Congo. Ubumwe bwacu niyo ntwaro ya mbere tugomba gushyira imbere. Imyaka tumaze ntitwagombye kuba tukigendera ku mitego y’umwanzi, amoko n’uturere.

UMUYOBOZI W'ISHYIRAHAMWE RY'ABARI N'ABATEGARUGORI B'IMPUNZI (AFERWAR - DUTERIMBERE)
UMUYOBOZI W’ISHYIRAHAMWE RY’ABARI N’ABATEGARUGORI B’IMPUNZI (AFERWAR – DUTERIMBERE)

Iki gitero cy’amacakubili rero kirimo gushegesha cyane abagore n’abana kuko bongeye kubona abantu bagabanya ukwizerana kandi bose barabaye mu kaga bashyizemwo n’umwanzi imyaka myinshi. Iyo abantu bakoranaga cg bakinaga ari abana bagatandukana bitera agahinda. Ndagira ngo rero tugirane inama nk’Ababyeyi bahekeye kandi tugihekeye u Rwanda turebe icyo dukeburaho abafasha bacu, tubibutseko intwaro umwanzi wacu wanze kunamura icumu yakoresheje kugirango adukure mu rwatubyaye ari ayo matindi y ‘AMACAKUBIRI ashingiye ku turere yazanye mu banyarwanda mu 1993. Si ndi umunyapolitike ariko ndi umubyeyi ukuze, udashobora kwibagirwa amateka y’ibyatubayeho. Kugirango umwanzi yigabize igihugu cyatwibarutse si uko nta mbaraga twari dufite zo kumukumira, byatewe n’abantu bamwe baguye mu mutego w’umwanzi maze baca intege abamurwanyaga. Tugomba kwirinda ko amateka yakomeza akisubiramo ku rugamba turiho rwo gushaka amahoro arambye mu gihugu cyacu.

IMG-20160614-WA0001

Babyeyi bavandimwe:

  • Turyame dusegure abo twashakanye, twibutse abafasha bacu aya mateka ntihagire abashukwa n’ubuhenda abana.
  • Turyame dusegure abafasha bacu tubibutseko kuba iyi myaka yose umwanzi yari yarananiwe impunzi ari ukubera ubumwe bwacu.
  • Turyame tubasegure tubibutseko yageze n’aho aduteza n’amoko yose y’abanyekongo bikanga bikananirana kubera ubumwe bwacu.
  • Turyame tubasegure tubibutse ukuntu umwanzi yashwanyaguye amashyaka yose yo muri opposition yaba ayo mu gihugu yaba n’ayo hanze mu mahanga akoresheje IFARANGA n’ayo manyazi y’AMACAKUBIRI ashingiye k’uturere.
  • Turyame tubasegure tubibutseko utwo turere data ngo abantu barwanira twarangije gusibangana kera cyane !!! Niba bari barabyibagiwe bamenyeko abakobwa bibwirako ari ab’i Nduga barangije gushyingirwa mu Rukiga kera. n’ab’i Rukiga bashyingiwe i Nduga. Ndetse byumwihariko ibi byo babibwire n’uza kubashuka yitwaje iyo ntwaro bamusubiriremo kenshi ko amateka yacu hano muri Kongo yahindutse, ko abazana amacakubiri ashingiye k’uturere ari AMASHITANI.

IMG-20160614-WA0002

Babyeyi bavandimwe mucyo duhagurukire rimwe dusengere abafasha bacu twese hamwe nabo dutsinde ayo MASHITANI kuko iyo twasenze akaturinda ibitero by’uyu mwanzi by’uburyo bwose ntaho yagiye kandi Iradukunda cyane, mugihe gito nk’icyo guhumbya uyu muyaga urajyana ubusa.

Murakoze murakarama, IMANA ikomeze ibafashe kuba Ababyeyi b’Indahemuka muri byose.

MUKARUGOMWA Thacienne

UMUYOBOZI W’ISHYIRAHAMWE RY’ABARI N’ABATEGARUGORI B’IMPUNZI (AFERWAR – DUTERIMBERE)

IMG-20150407-WA0005

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *