ISENGESHO RYO GUSABIRA IMPUNZI

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Bavandimwe muri iki gihe cy’igisibo, twifuje kugirango dufatanirize twese hamwe gusabira n’abakuwe mu byabo n’intambara kugirango iyi Pasika nziza twitegura abo azazukira mu mitima yabo bazagire ibyishimo byiza bya PASIKA, cyane cyane tuzirikana impunzi z’abanyarwanda aho ziri hose mu mibabaro yazihindutsemo akaramata. Dutangire tugira tuti:

Dawe Mana ihoraho, twese abana bawe uratuzi, uzi kandi ko muri iyi myaka abanyarwanda babajwe bitavugwa, intambara yahitanye benshi kandi yangiza byinshi, twabaye mu kaga, duhunga iwacu dusiga byose tutazi iyo tugana, twazahajwe n’imbeho, inzara uburwayi nta kuvurwa, twabonye abacu badukomokagaho uko bishwe urwagashinyaguro. Ibyo byose Nyagasani twabyakiranye ukwihangana kwinshi ku bw’urukundo tugufitiye nkuko wabitugeneye mu migambi yawe y’iteka, ibyo byose wabidushoboje nkuko Yezu Kristu wamushoboje akemera ububabare bwe. Ibyo byose kandi twabyemeye tubishobozwa no gukurikira urugero rw’umuryango Mutagatifu w’ Inazareti wahungiye mu Misiri, hanyuma ukawugarura mu mahoro.

IGISIBO2

Dawe, icyo ushaka nigikorwe mu kwemera tuzi neza ko udushakira amahoro n’ihirwe. Tugutuye ibya tubabaje byose tukwingingira gutabara igihugu cyacu u Rwanda. Utugirire impuhwe, utubabarire ku bw’ukwemera gucye tugira rimwe no kutakwizera bihagije, babarira kandi ibicumuro byose byakozwe muri iki gihe cyubu, haba ubwironde, inzangano, amahugu n’ibindi byose twakoze bitakunyuze. Natwe turagusabye Mana yacu ngo uduhe kubabarira abagambiriye kutubabaza no kutumaraho. Turagusabye ngo uhe ubutwari buri wese muri twe bwo kwigorora n’uwo yaba yaragiriye nabi. Tukwemereye kugwa neza kurushaho, tubana kivandimwe. Turashaka kubaho bundi bushya mu bwumvikane, mu bwubahane no mu gusaranganya ibyo udusangije ntawikubiye.

IGISIBO3

Nyagasani Mana Mubyeyi udukunda,  nta wundi dutezeho amahoro uretse wowe, nta yindi soko tuzavomaho umukiro itari iyawe, mu izina rya Yezu Kristu, turagusabye ngo uduhe amahoro yawe, intambara n’inzangano bikurweho burundu, Roho Mutagatifu agorore imitima maze twese tumenye ko Data ari umwe, tubane kivandimwe nk’umuryango Mutagatifu w’inazareti twongererwe isengesho rituganzemo ibyiringiro no kutiheba, ku bw’umucunguzi uduteganirije ibyiza. Dusabiye abavandimwe bacu bapfuye bazize intambara ngo ubahe iruhuko ridashira.

TUBIFURIJE PASIKA NZIZA N’IBYISHIMO MURI NYAGASANI YEZU KRISTU.

AMEN.

Chantal NYIRANEZA

Duterimbere-media

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *