IVUGABUTUMWA RINOGEYE ABEMERA.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Nyagasani Yezu yahaye intumwa ze ububasha bwo gukora ibyo yakoraga mu izina rye.Ibi bigaragarira ku bavugabutumwa batahumanijwe n’isi, bakomera ku masezerano bagiranye na Kiliziya yo kuragira intama z’imana, nk’uko Yezu yabibasabye. Bakaba rero bariyemeje kuba abashumba batarobanura, bita ku ntama zose, kugirango hatagira ivunika cyangwa ngo izimire.Ibi byose kandi bakabikore nk’urwibutso rw’Umwami wacu Yezu Kirisitu. Hano Kisangani rero biragaragara ko umurengezi wacu, Yezu Kirisitu aduhora iruhande ngo aduhumurize, iyo ibibazo by’isi byatubanye ingutu.

igisibo5

Niyo mpamvu rero ku itariki ya 28 Gashyantare ku cyumweru cya mbere cy’igisibo, Imana yatwoherereje umushumba wacu akaba na Padiri mu kuru wacu hano muri Camp Bauma, maze akaza kudufasha gusangira ifunguro ry’ubuzima, kandi akanaduha inyigisho zigera ku mutima, mu byerekeranye n’iyi minsi y’igisibo turimo. Ubwo rero kugirango dusangire umugati na divayi byahinduwe umubiri n’amaraso bya Yezu Kirisitu, twese twakikije Padiri Mukuru wacu, maze dusenderezwa ibyishimo n’ibyiringiro by’ubuzima buzaza. Mu nyigisho ye idasanzwe,kandi umushumba wacu yatwibukije kwicisha bugufi, tukamera nk’abana bato, kugirango twakirane roho y’Imana umutima ukeye.

igisibo1 igisibo2 igisibo3

Twabibutsa ko Padiri Mukuru wacu yaherukaga hano muri Camp Bauma ku itariki ya 5 Nzeli 2015 ubwo yatangaga amasakaramentu anyuranye ku bari bayakeneye kandi akatuvan mu irungu rikabije ryari ryaratewe ahanini n’ibibazo twanyuzwagamo na bamwe mu bayobozi, bitwa ko bashinzwe kuturengera. Niyo mpamvu igihe cyose uyu mushumba wacu aje kudusura tumufata nk’intumwa yo kuduhoza iba yoherejwe n’umwami wacu, kubera urukundo rutavangura atugirira. Muri make atubera umuhoza nyawe, iyo tubikeneye. Nk’uko mubibona ku mafoto rero ibyishimo byari byose, twaramushagaye mu kumeherekeza, abana buzuye ibyishimo natwe abakuru wasangaga rwose tutifuza gutandukana nawe.

igisibo7 igisibo6

CHANTAL UWAMAHORO

Duterimbere-media.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *