UKWEMERA  INTAMBWE IRUTA IZINDI KUGIRANGO DUSHYIKIRE  KUBUTUNGANE.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Bavandimwe nshuti duhurira kurubuga na page ya facebook   by’AFERWAR -DUTERIMBERE . Ndabasuhuza mu indamukanyo y’abemera KRISTU ngira nti << KRISTU  YEZU akuzwe >>

Duherukana ejobundi taliki ya 13/10/ 2015 tuganira kuri Fatima n’ibyahabereye nabonye mwarashimishijwe no kongera kwibuka ariya MATEKA Matagatifu. Nibyiza kandi ni iby’agaciro kubemera kandi bakiyambaza Umubyeyi BIKIRAMARIYA.

Iri jambo UKWEMERA nagarutseho ubushize n’ubu nkaba ndivuze niryo nifuzako mbaganiriraho muri make namwe mukazaduha ibitekerezo byanyu.

Mbere yabyose mwihangane musome ijombo ry’Imana ryanditse mu IBARUWA PAWULO INTUMWA YANDIKIYE ABANYAROMA UMUTWE WA KANE (Rom 4 ;1-25). Musome mwitonze nimushaka musubiremo Roho Mutagatifu abafashe gusobanukirwa. Murasanga rero ukwemera ntacyo wakugereranya nako munzira igana ubutungane. Nurangiza gucengerwa n’iryo jambo, ndahamyako Roho Mutagatifu aragufasha rwose kubona uko wasobanurira abandi  UKWEMERA icyo ari cyo.

Mugihe tugitegereje uko uribuze guhishurirwa cg gufashwa na Roho w’lmana, reka njye mbe mbasangije icyo nahishuriwe.

UKWEMERA ni:

  • Ni igisubizo umuntu aha lmana iyo lmaze kumwimenyekanisha.
  • Ni igisubizo gituruka kubushake bw’umuntu; ubwenge bwe, imbaraga ze , bigiramo uruhare nubwo bwose Roho Mutagatifu ariwe udufasha kgo tugire Ukwemera.
  • kubera ko Roho Mutagatifu adufasha kugira Ukwemera, ibi bituma dusobanura ukwemera nk’igisubizo gikwiriye cy’ubutore lmana iduha.
  • ukwemera si ukwakira ibyo utumva kuko ukwemera ari ukuri.
  • Ukwemera kwihambira kubitabonwa n’amaso y’umibiri ariko biriho.
  • Ukwemera gushakashakanwa ukwicisha bugufi.Umuntu wese uharanira gucengera ibintu yicishije bugufi byanze bikunze abigeraho.

Mutagatifu ANSELME atwigisha ko Ukwemera ari ingabire ariko ko gushakashakwa kukanasobanuka. Naho Mutagatifu AUGUSTIN we aragira ati

<< Ndemera kugirango nsobanukirwe kdi iyo nsobanukiwe ndushaho kwemera >>

Mutagatifu THOMAS D’ACQUIN (Tomasi wa Akwino) we atubwira ko ubwenge n’ubushake bw’umuntu biza byuzuriza ingabire y’ukwemera lmana yatubuganijemo tukabona gutanga igisubizo cy’ukwemera.

Bavandimwe, uyu munsi mbaganije duke ariko sinshidikanyako atari utwingirakamaro kuko bizaba imbarutso yo kuganira byinshi kuri iyi ngingo.Buri wese ufite icyo yabitwunguraho arararitswe.

Mugire  Yezu   na     Bikiramariya. Murakoze

UWASIZE   TUMUKUNDE  Marie Jeanne

Duterimbere – Media

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *